Obsah typovej projektovej dokumentácie

OBSAH TYPOVEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

 1. Sprievodná správa
 2. Súhrnná technická správa
 3. Situácia stavby – situácia širších vzťahov, situácia vytyčovacia, situácia koordinačná (výškopisné a polohopisné osadenie rodinného domu)
 4. Dokladová časť – (vyjadrenie účastníkov stavebného konania)
 5. Zásady organizácie výstavby – Technická správa
 6. Dokumentácia stavby

More details

1) Stavebná časť

a) Technická správa

b) Výkresová časť (mierka 1:50,1:100)

 • pôdorys základov
 • pôdorysy podlaží
 • priečny rez
 • krov
 • pôdorys strechy
 • pohľady
 • tabuľky výplní otvorov fasády
 • tabuľky tesárskych výrobkov
 • tabuľky ostatných výrobkov
 • tabuľky podláh

pozn. Projektová dokumentácia neobsahuje výkaz výmer

2) Stavebno-konštrukčná časť

a) Výkresová časť (mierka 1:50,1:20)

 • skladby stropnej konštrukcie
 • výkresy viazaných prekladov, prievlakov či schodiska
 • výkazy výstuže

3) Požiarno-bezpečnostné riešenie

4) Technika prostredia stavby

Zdravotechnika

 • Technická správa
 • Výkresová časť – vnútorný vodovod, kanalizácia, plynovod, výpis materiálu

pozn. Projektová dokumentácia neobsahuje výkresy prípojok na verejné inžinierske siete

Elektroinštalácie

 • Technická správa
 • Výkresová časť – rozvody v objekte, hromozvody, schéma rozvodnice, výpis materiálu

Kúrenie

 • Technická správa
 • Výkresová časť – rozvody ústredného kúrenia, rozmiestnenie a dimenzovanie telies, schéma zapojenia, výpis materiálu

pozn. Ako zdroj kúrenia, je navrhnutý plynový kondenzačný kotol pre ohrev TÚV.

 

Typový projekt je určený pre zákazníkov, ktorí nevyžadujú žiadne stavebné úpravy v projekte, majú parcelu na rovine a plynovú prípojku.

Zobrazené produkty