Zoznam dokladov

Zoznam dokladov potrebných pre zahájenie projekčných prác

More details

ZOZNAM DOKLADOV
POTREBNÝCH PRE ZAHÁJENIE PROJEKČNÝCH PRÁC

  • mapa z katastra nehnuteľností (mierka 1:500,1000)
  • geometrický plán parcely alebo výškopis, polohopis v elektronickej podobe
  • regulatívy stavebného úradu či obce (stanovenie uličnej čiary, výška doku, sklon strechy a pod.)
  • radónový prieskum
  • hydrogeologický prieskum (pokiaľ je podozrenie na neštandardné hydrologické alebo geologické pomery alebo veľký sklon terénu)
  • vyjadrenie správcu sietí o existencii inžinierskych sietí ( prípojok) , zákresy (dimenzie, hĺbky uloženia, polohy vodomerov, atď.)
Zobrazené produkty